نرخ بيمه نامه حوادث زائرين عتبات عاليات
رديف مدت بيمه نامه (روز) فوت براثر حادثه نقص عضو براثرحادثه فوت تروريستي هزينه آمبولانس هزينه پزشکي براثر حادثه حق بيمه
1 8 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 5.000.000 50.000.000 105.000
2 11 185.000
3 15 280.000
4 30 420.000
5 11 200.000.000 200.000.000 400.000.000 5.000.000 20.000.000 70.000
6 11 200.000.000 200.000.000 600.000.000 5.000.000 20.000.000 100.000
7 15 150.000.000 150.000.000 300.000.000 5.000.000 15.000.000 50.000

  • مبالغ فوق به ريال ميباشد
  • حق بيمه با احتساب ماليات ارزش افزوده ميباشد