بيمه درماني مسافرت به خارج

 
مشخصات فردی
اطلاعات سفر
مدت:*روز 
مقصد:* 
پرداخت هـــزينه هاي بستري در بيمـــارستان مشاوره حقوقي و پرداخت هزينه هاي دعـــاوي پرداخت هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشکي بازگـــــرداندن پيــــــــکر بيمـــــــه شـــــــده انتقال بيمه شده به نزديکترين مرکز درماني
( تعهدات به يورو ميباشد)
طرح 1 10,000 15,000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 2 30,000 15,000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 3 50,000 15,000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 4 70/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
كشور:
سریال:

توجه:

کاربر گرامي،
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه مسافرت خارج از کشور از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:
بيمه نامه مسافرتي از تاريخ خروج بيمه شده از مرز هاي کشور ايران و فقط براي سفر هايي که مدت آنها بيشتر از 92 روز (سه ماه) متوالي نباشد معتبر است، مگر اين که مدت بيمه نامه خريداري شده کمتر از 92 روز باشد.
بيمه شده مي تواند در مدت اعتبار بيمه نامه به دفعات به خارج از کشور ايران سفر نمايد.
اعتبار اين بيمه نامه از زمان خروج از کشور (ايران) آغاز مي گردد
حوادث ناشي از ريسک شغلي تحت پوشش نمي باشد هزينه هاي مربوط به بيماريهاي موجود، مزمن، ادامه دار يا بيماريهاي که بيمه شده قبلا به آنها مبتلا و تحت درمان بوده قابل پرداخت نمي باشد
هرگونه اعلام خسارت بايد حداکثر ظرف مدت 7 روز به شرکت امداد رسان رايس شوتز اطلاع داده شود شماره تماس برلين:004930288865796 خدمات اين بيمه نامه عبارتند از:
- پرداخت هزينه بستري در بيمارستان و معالجات پزشکي
- انتقال بيمه شده به نزديکترين مرکز درماني در اثر حادثه و يا بيماري
- پرداخت هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشکي
- ارسال داروهاي ضروري و...

قوانین را خوانده ام و قبول دارم:*