بیمه حوادث انفرادی

 
مشخصات فردی
فـــــوت ناشـــــي از حــــــــادثه نقـــص عضـــــو در اثر حــــادثه هــــزينه پزشـکي در اثر حادثه
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 50/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 100/000/000 100/000/000 10/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 20/000/000
طرح 4 350/000/000 350/000/000 35/000/000
طرح 5 500/000/000 500/000/000 50/000/000
job:

توجه:

کاربر گرامي،
  ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه حوادث انفرادي از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:
اين بيمه نامه به جهت پوشش بيمه شده در برابر خطرات فوت ناشي از حادثه و نقص عضو و از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) در تمام اوقات شبانه روز مي باشد.
حداقل سن بيمه شدگان 4 سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد
خسارت هاي مربوطه به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد
استفاده کننده(گان) از مبلغ بيمه در صورت فوت بيمه شده وراث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا ازکارافتادگي و يا هزينه پزشکي بيمه شده خواهد بود
فرانشيز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه 20 درصد مبلغ سرمايه هزينه پزشکي مي باشد.

قوانین را خوانده ام و قبول دارم:*