بیمه حوادث انفرادی

 
مشخصات فردی
کیبورد در حالت انگلیسی باشد

توجه:

  1. هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد 4 تا 80 سال امکان پذير ميباشد
  2. فرانشيز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه 10 درصد مبلغ سرمايه هزينه پزشکي ميباشد
  3. استفاده کننده(گان) از مبلغ بيمه در صورت فوت بيمه شده وارث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا از کار افتادگي و يا هزينه پزشکي شخص بيمه شده خواهد بود.
  4. تعهدات بيمه گر در صورت وقوع هر يک از خطرات مشمول بيمه طبق جدول تعيين شده فوق و حداکثر مبلغ .............. ريال مي باشد.
  5. حق بيمه ................... ريال

فـــــوت ناشـــــي از حــــــــادثه نقـــص عضـــــو در اثر حــــادثه هــــزينه پزشـکي در اثر حادثه
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 50/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 100/000/000 100/000/000 10/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 20/000/000
طرح 4 350/000/000 350/000/000 35/000/000
طرح 5 500/000/000 500/000/000 50/000/000
job:

توجه:

کاربر گرامي،
  ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه حوادث انفرادي از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:
اين بيمه نامه به جهت پوشش بيمه شده در برابر خطرات فوت ناشي از حادثه و نقص عضو و از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) در تمام اوقات شبانه روز مي باشد.
حداقل سن بيمه شدگان 4 سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد
خسارت هاي مربوطه به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد
استفاده کننده(گان) از مبلغ بيمه در صورت فوت بيمه شده وراث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا ازکارافتادگي و يا هزينه پزشکي بيمه شده خواهد بود
فرانشيز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه 20 درصد مبلغ سرمايه هزينه پزشکي مي باشد.

قوانین را خوانده ام و قبول دارم:*