بيمه درماني مسافرت به خارج

 
اطلاعات مسافر
 
 
 
 

اطلاعات مسافر
نام:به صورت لاتين ثبت گردد 
نام خانوادگي:به صورت لاتين ثبت گردد 
تاريخ تولد:شمسي 
تاريخ تولد:ميلادي 
Passport No:درصورتي که شماره گذرنامه شما شامل حروف باشد، لطفا قيد نماييد 
اطلاعات مسافرت
مدت مسافرت:روز 
مقصد مسافرت: 
ZONE:
COVERAGE:
logo پرداخت هـــزينه هاي بستري در بيمـــارستان مشاوره حقوقي و پرداخت هزينه هاي دعـــاوي پرداخت هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشکي بازگـــــرداندن پيــــــــکر بيمـــــــه شـــــــده انتقال بيمه شده به نزديکترين مرکز درماني
( تعهدات به يورو ميباشد)
طرح 1 10/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 2 30/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 3 50/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 4 70/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده