بیمه حوادث عراق

هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد بالاي 80 سال امکان پذير نمي باشد
اطلاعات مسافر
 
 
 
 اطلاعات مدير کاروان
مدير کاروان : 
نام و نام خانوادگي :
کد ملي :
تاريخ تولد :
شماره تلفن ثابت :
موبايل :
آدرس :
اطلاعات بيمه نامه
مدت مسافرت :روز  
پوشش نقص عضو و از کار افتادگي :ريال  
پوشش هزينه پزشکي :ريال  
پوشش فوت بر اثر حادثه :ريال  
پوشش سرمايه حوادث تروريستي :ريال  
روزهاي مسافرت : 
logo فــــــوت بر اثـــــر حــــــادثه نقـص عضــــو بر اثر حـــادثه فوت و نقص عضو تروريستي هزينه پزشکي بر اثر حادثه هــــــــــزينه آمبـــــــولانس
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 500/000/000 500/000/000 1/000/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 200/000/000 200/000/000 600/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 400/000/000 20/000/000 5/000/000
طرح 4 150/000/000 150/000/000 300/000/000 15/000/000 5/000/000
Plan :
تاريخ شروع بيمه نامه پس از ثبت مهر خروج از کشور بر روي گذرنامه آغاز گشته و زمان انقضاء ان بر اساس مدت مسافرت تعريف شده در بيمه نامه خواهد بود