بيمه درماني مسافرت به خارج

 
مشخصات فردی
کیبورد در حالت انگلیسی باشد
 
 
 
 


اطلاعات مسافر
نام:*به صورت لاتین ثبت گردد 
نام خانوادگی:*به صورت لاتین ثبت گردد 
تاریخ تولد:*شمسی 
تاریخ تولد:*میلادی 
اطلاعات مسافرت
مدت مسافرت:*روز 
مقصد مسافرت:* 
اطلاعات مسافر:
COVERAGE:
logo پرداخت هـــزينه هاي بستري در بيمـــارستان مشاوره حقوقي و پرداخت هزينه هاي دعـــاوي پرداخت هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشکي بازگـــــرداندن پيــــــــکر بيمـــــــه شـــــــده انتقال بيمه شده به نزديکترين مرکز درماني
( تعهدات به يورو ميباشد)
طرح 1 10,000 15,000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 2 30,000 15,000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 3 50,000 15,000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 4 70/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده