بيمه درماني مسافرت به خارج

 
اطلاعات مسافر
 
 
 
 اطلاعات مسافر
توجه : از تاريخ 1398/02/01 بيمه نامه هاي Afro Asian فاقد اعتبار ميباشد و بيمه نامه هاي جديد با شرکت Remed مي باشد،لطفا جهت دريافت اطلاعات و برگ بيمه نامه با دفتر تماس بگيريد.
نام :به صورت لاتين ثبت گردد  
نام خانوادگي :به صورت لاتين ثبت گردد  
تاريخ تولد :شمسي  
تاريخ تولد :ميلادي  
Passport No :درصورتي که شماره گذرنامه شما شامل حروف باشد، لطفا قيد نماييد  
اطلاعات مسافرت
مدت مسافرت :روز  
مقصد مسافرت : 
ZONE :
COVERAGE :
logo پرداخت هـــزينه هاي بستري در بيمـــارستان مشاوره حقوقي و پرداخت هزينه هاي دعـــاوي پرداخت هزينه هاي فوريت هاي دندانپزشکي بازگـــــرداندن پيــــــــکر بيمـــــــه شـــــــده انتقال بيمه شده به نزديکترين مرکز درماني
( تعهدات به يورو ميباشد)
طرح 1 10/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 2 30/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده
طرح 3 50/000 15/000 300 هزينه هاي انجام شده هزينه هاي انجام شده