بیمه حوادث انفرادي

 
مشخصات فردی
کیبورد در حالت انگلیسی باشد
 
 
 
 توجه:

  1. هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد 4 تا 80 سال امکان پذير ميباشد
  2. فرانشيز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه 10 درصد مبلغ سرمايه هزينه پزشکي ميباشد
  3. استفاده کننده(گان) از مبلغ بيمه در صورت فوت بيمه شده وارث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا از کار افتادگي و يا هزينه پزشکي شخص بيمه شده خواهد بود.
  4. تعهدات بيمه گر در صورت وقوع هر يک از خطرات مشمول بيمه طبق جدول تعيين شده فوق و حداکثر مبلغ .............. ريال مي باشد.
  5. حق بيمه ................... ريال

طرح انتخاب شده:* 
logo فـــــوت ناشـــــي از حــــــــادثه نقـــص عضـــــو در اثر حــــادثه هــــزينه پزشـکي در اثر حادثه
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 50/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 100/000/000 100/000/000 10/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 20/000/000
طرح 4 350/000/000 350/000/000 35/000/000
طرح 5 500/000/000 500/000/000 50/000/000