بیمه حوادث انفرادي

هنگام ثبت اطلاعات دقت نماييد که صدور اين بيمه نامه براي افراد   4 تا 80 سال امکان پذير ميباشد
اطلاعات مسافر
 
 
 
 شرکت بيمه رازي(سهامي عام) بموجب اين بيمه نامه و بر اساس قانون و مقررات بيمه در کشور و شرايط عمومي بيمه نامه حوادث شخصي و شرايط مندرج در متن و شمايم آن و در ازاي دريافت حق بيمه مقرر، شخصي را که مشخصات او قبلا درج گرديده و بيمه شده اصلي ناميده ميشود، بيمه نموده و متعهد ميگردد در صورت تعلق خطرات مشمول بيمه بر حسب مورد مبالغ مندرج در اين بيمه نامه را به استفاده کننده(گان) پرداخت نمايد.

توجه:

  1. فرانشيز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه 10 درصد مبلغ سرمايه هزينه پزشکي ميباشد
  2. استفاده کننده(گان) از مبلغ بيمه در صورت فوت بيمه شده وارث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا از کار افتادگي و يا هزينه پزشکي شخص بيمه شده خواهد بود.
  3. تعهدات بيمه گر در صورت وقوع هر يک از خطرات مشمول بيمه طبق جدول تعيين شده فوق و حداکثر مبلغ .............. ريال مي باشد.
  4. حق بيمه ................... ريال

طرح انتخاب شده : 
logo فـــــوت ناشـــــي از حــــــــادثه نقـــص عضـــــو در اثر حــــادثه هــــزينه پزشـکي در اثر حادثه
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 50/000/000 50/000/000 5/000/000
طرح 2 100/000/000 100/000/000 10/000/000
طرح 3 200/000/000 200/000/000 20/000/000
طرح 4 350/000/000 350/000/000 35/000/000
طرح 5 500/000/000 500/000/000 50/000/000