به سامانه آنلاين فروش بيمه نامه حوادث انفرادي خوش آمديد

کاربر گرامي،
  ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بابت خريد اينترنتي بيمه نامه حوادث انفرادي از بيمه رازي، خواهشمنديم قبل از خريد بيمه نامه به نکات زير توجه فرماييد:
اين بيمه نامه به جهت پوشش بيمه شده در برابر خطرات فوت ناشي از حادثه و نقص عضو و از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) در تمام اوقات شبانه روز مي باشد.
حداقل سن بيمه شدگان 4 سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد
خسارت هاي مربوطه به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد
استفاده کننده(گان) از مبلغ بيمه در صورت فوت بيمه شده وراث قانوني وي و در صورت نقص عضو و يا ازکارافتادگي و يا هزينه پزشکي بيمه شده خواهد بود
فرانشيز هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه 20 درصد مبلغ سرمايه هزينه پزشکي مي باشد.

قبول دارم، ادامه و خريد بيمه نامه