شرايط خصوصي بيمه حوادث عراق

1- پوشش بيمه شدگان از لحظ سوار شدن به وسيله نقليه از محل حرکت در مبداء(ايران)، در طول سفر در کشور عراق(نجف،کربلا و کاظمين) و خاتمه از لحاظ پياده شدن از وسيله نقليه در مبداء(ايران) تعيين مي گردد.
2-خطرات ناشي از سقوط هواپيما ، مشمول تعهدات بيمه گر نخواهد بود.
3-چنانچه بيمه شده در هنگام رانندگي با وسيله نقليه موتوري دچار حادثه ناشي از رانندگي شود در صورتي خسارت وي مشمول تعهدات بيمه گر قرار خواهد داشت که بيمه شده در تاريخ وقوع حادثه داراي گواهينامه مجاز راممدگي با همان وسيله نقليه باشد.
4-استفاده کننده(گان) از سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده بر اثر حوادث مشمول بيمه، وراث قانوني وي و در صورت نقص عضو ويا از کارافتادگي و يا هزينه هاي پزشکي ناشي از حوادث مشمول بيمه، شخص بيمه شده مي باشد.
5- حداقل سن بيمه شدگان يک سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد.
6- خسارت هاي مربوط به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد.
7- چنانچه موارد مذکور در اين بيمه نامه و يا ملحقاتي که بعدا و در صورت لزوم صادر خواهد شد با نظريات بيمه گذار طبق تقاضانامه بيمه مطابقت نداشته باشد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور،تصحيح آنهارا درخواست نمايد، در غير اينصورت مراتب تائيد شده تلقي خواهد شد.


مدارک مورد نياز جهت پرداخت غرامت:

1) اصل بيمه نامه.
2) فتوکپي صفحه اول شناسنامه و کارت ملي.
3)مدارک پزشکي مرتبط با درمان عضو آسيب ديده.
4) مشروح گزارش حادثه مبني بر نحوه، علت و تاريخ وقوع آن که به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.


در صورت فوت بيمه شده ارائه مدارک ذيل الزامي مي باشد:

1) تمامي صفحات شناسنامه باطل شده متوفي.
2) خلاصه رو نوشت وفات.
3) گواهي فوت
4) گزارش پزشکي قانوني.
5) تائيديه وقوع حوادث و انجام هزينه هاي پزشکي توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در کشور عراق. ساير مدارک با توجه به تشخيص و درخواست بيمه گر.
براي اطلاعات بيشتر در مورد بيمه نامه ها و يا صدور بيمه نامه با شماره هاي 88935427 و 88499516 تماس حاصل فرماييد.

استعلام بيمه نامه خريد بيمه نامه