بيمه حوادث شخصي (انفرادي)

برخي از مواد شرايط عمومي بيمه حوادث انفرادي:

ماده چهارم : بيمه شده:

بيمه شده شخصي است احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول اين بيمه نامه، براي او موجب انعقاد بيمه نامه گرديده و مشخصات نامبرده دراين بيمه نامه ذکر شده است.

ماده هفتم : سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه :

سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است که بيمه گر متعهد ميشود در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه نامه به ذينفع بپردازد.

ماده هشتم : حادثه:

حادثه موضوع اين بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.

ماده نهم : نقص عضو يا از کار افتادگي دائم و قطعي :

نقص عضو و يا از کارافتادگي دائم و قطعي عبارتست از قطع، تغيير شکل و يا از دست دادن توانائي انجام کار عضوي از اعضاي بدن که ناشي از حادثه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.

ماده بيستم : وظائف بيمه شده، بيمه گذار و ذينفع در صورت وقوع حادثه :

الف - به محض وقوع حادثه غير از فوت، بيمه شده موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورهاي وي را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد و بيمه شده و بيمه گذار موظفند حداکثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه مراتب را کتبا به اطلاع بيمه برسانند. در غير اينصورت شرکت بيمه از پرداخت غرامت خودداري خواهد کرد.
ب - در صورت فوت بيمه شده، بيمه گذار و يا ذينفع مراتب را بايد در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ فوت کتبا به اطلاع بيمه گر برسانند، مگر اينکه ثابت نمايند به علل خارج از از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند . در غير اينصورت شرکت بيمه از پرداخت غرامت خودداري خواهد کرد.
ج - برحسب مورد بيمه گذار ، بيمه شده يا ذينفع بايد مدارک مورد لزوم را به بيمه گر تسليم نموده و به کليه سوالاتي که در رابطه با حادثه از ايشان ميشود، از روي صداقت پاسخ دهد.

ماده بيست و دوم : تعيين ميزان غرامت بيمه:

3 - جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه بابت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگي دائم (کلي و جزئي) موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از سرمايه بيمه تجاورز نمايد (از کار افتادگي موقت تحت پوشش نمي باشد) تبصره- در کليه موارد موضوع اين ماده تشخيص نقص عضو و از کار افتادگي دائم کلي و يا دائم جزئي و همچنين حداکثر ميزان آن با پزشک معتمد بيمه گر ميباشد در صورت بروز نقص عضو و از کار افتادگي دائم حداکثر مبلغ پرداخت خسارت براساس درصد آسيب وارد شده از سرمايه بيمه نامه مي باشد و درصد ديه در بيمه حوادث ملاک نمي باشد.

استثنائات:

ماده بيست و چهارم : موارد زير و يا تحقق خطر ناشي از آن شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
الف - خودکشي و اقدان به آن.
ب - صدمات بدني که بيمه شده عمدا موجب آن شود.
ج - مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و يا داروهاي محرک بدون تجويز پزشک.
د - ارتکاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و يا معاونت در آن.
ه - هر نوع ديسک و يا فتق بيمه شده و - بيماري و ابتلا به جنون بيمه شده ، مگر آنکه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
ز - فوت بيمه شده به علت حادثه عمدي از طرف ذينفع ( اعم از مباشرت، مشارکت يا معاونت ) در اينصورت بيمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذينفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ماده بيست و پنجم : خطراتي که فقط با موافقت کتبي بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است: ( از دفترچه هاي بيمه حادثه براي مشاغل پرخطر استفاده شود)

الف - جنگ ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، کودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.
ب- زمين لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته اي .
ج - ورزش هاي رزمي و حرفه اي، شکار، سوارکاري، قايقراني، هدايت موتور سيکلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماهاي آموزشي، اکتشافي و غير تجاري، هدايت و سرنشيني اتومبيل کورسي ( مسابقه اي ) هدايت و يا سرنشيني هلي کوپتر، غواصي، چتر نجات ( بجز سقوط آزاد ) و هدايت کايت يا سرنشيني وسايل پرواز بدون موتور.

1 -حداکثر سن مشمول 70سال تمام باشد.
2 -استفاده کننده از سرمايه بيمه در صورت نقص عضو و از کار افتادگي و هزينه پزشکي شخص بيمه شده مي باشد
3 -در صورتيکه بيمه شده در هنگام رانندگي با با وسايل نقليه موتوري دچار حادثه ناشي از رانندگي شود، در صورتي خسارت وي مشمول تعهدات بيمه گر خواهد بود که بيمه شده در تاريخ وقوع حادثه داراي گواهينامه مجاز رانندگي متناسب با وسيله نقليه باشد.
4 -اين بيمه نامه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در ايران و کليه نقاط جهان معتبر مي باشد.
5 -چنانچه موارد مذکور در اين بيمه نامه و يا ملحقاني که بعدا و در صورت لزوم صادر خواهد شد با نظريات بيمه گذار طبق تقاضا نامه مطابقت نداشته باشد بيمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور، تصحيح آنها را درخواست نمايد در غير اينصورت مراتب تائيد شده تلقي خواهد شد.

شرايط بيمه هزينه پزشکي حوادث انفرادي:

1 - هزينه پزشکي عبارتست از هزينه هائي که در صورت تحقق خطرات موضوع بيمه نامه، بيمه شده مستقيما در مقابل دريافت خدمات درماني متحمل مي گردد.
2 - مجموعه حوادثي که ظرف مدت هفت روز متوالي اتفاق مي افتد، يک حادثه محسوب ميگردد . براي اطلاعات بيشتر در مورد بيمه نامه ها با شماره هاي 88935427 و 88499516 تماس حاصل فرماييد.