شرايط خصوصي بيمه حوادث مسافرت

درصورت وقوع هرگونه حادثه ناگهاني که ناشي از يک عامل خارجي و بدون قصد واراده بيمه شده بروز کرده باشد و اين حادثه منجر به فوت نقص عضو و ازکارافتادگي دايم(جزيي يا کلي) بيمه شده گردد تحت پوشش قرار ميگيرد.
بيمه نامه ازلحظه سوار شدن به وسيله نقليه هواپيما ،قطار و اتوبوس آغازو تا پايان مدت بيمه نامه معتبر ميباشد.
کشور عراق و سوريه تحت پوشش نمي باشد.
تحت هيچ شرايطي اين بيمه نامه ابطال نمي گردد.
چنانچه بيمه شده در هنگام رانندگي با وسيله نقليه موتوري دچار حادثه ناشي از رانندگي شود در صورتي خسارت وي مشمول تعهدات بيمه گر قرار خواهد داشت که بيمه شده در تاريخ وقوع حادثه داراي گواهينامه مجاز رانندگي با همان وسيله نقليه باشد.
استفاده کننده(گان) از سرمايه بيمه در صورت فوت بيمه شده بر اثر حوادث مشمول بيمه ، وراث قانوني وي و در صورت نقص عضو ويا از کارافتادگي و يا هزينه هاي پزشکي ناشي از حوادث مشمول بيمه، شخص بيمه شده مي باشد.
حداقل سن بيمه شدگان يک سال و حداکثر هشتاد سال تمام مي باشد.
خسارت هاي مربوط به بيمه شدگان با تابعيت غير ايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد که حضور و يا اقامت آنان در کشور قانوني باشد.
چنانچه بيمه گذار مغايرتي در مشخصات بيمه نامه صادر شده مشاهده نمود موظف است جهت حفظ حقوق خود در اسرع وقت مراتب را جهت اصلاح بيمه نامه به واحد صادر کننده اعلام نمايد.

مدارک مورد نياز جهت پرداخت غرامت:

اصل بيمه نامه فتوکپي صفحه اول شناسنامه و کارت ملي مدارک پزشکي مرتبط با درمان عضو آسيب ديده مشروح گزارش حادثه مبني بر نحوه، علت و تاريخ وقوع آن که به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده باشد
براي اطلاعات بيشتر در مورد بيمه نامه ها با شماره هاي 88935427 و 88499516 تماس حاصل فرماييد.

استعلام خريد