بيمه نامه مسافرت خارجي

مسافرين سفرهاي خارجي در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اين رو بيمه مسافرت به خارج از كشور با مزاياي ذيل پيش بيني گرديده است:

1-پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد تا سقف 50/000 يورو
2- پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي طبق شرايط بيمه نامه
3- پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
4- پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي طبق شرايط بيمه نامه
5- راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
6- بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
7- بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
8- پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان
9-استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه باركنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد، هزينه خريدهاي اضطراري و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا سقف مندرج در بيمه نامه غرامت پرداخت مي شود.