شرايط بيمه درمان مسافرت خارج از کشور

اعتبار اين بيمه نامه از زمان خروج از کشور (ايران) آغاز مي گردد.
بيمه نامه مسافرتي از تاريخ خروج بيمه شده از مرز هاي کشور ايران و فقط براي سفرهايي كه مدت آنها بيشتر از 92 روز (سه ماه) متوالي نباشد معتبر است، مگر اين كه مدت بيمه نامه خريداري شده کمتر از 92روز باشد.
بيمه شده مي تواند در مدت اعتبار بيمه نامه به دفعات به خارج از کشور ايران سفر نمايد در صورت پايان اعتبار بيمه نامه در طول سفر، تمديد آن مقدور نمي باشد
حوادث ناشي از ريسک شغلي تحت پوشش نمي باشد
هزينه هاي مربوط به بيماريهاي موجود،مزمن،ادامه دار يا بيماريهايي که بيمه شده قبلا به آنها مبتلا و تحت درمان بوده قابل پرداخت نمي باشد
هرگونه اعلام خسارت بايد حداکثر ظرف 7 روز به شرکت امداد رسان رايس شوتز اطلاع داد شود شماره تماس برلين:004930288865796


خدمات اين بيمه نامه عبارتند از:

پرداخت هزينه هاي فوريت هاي پزشکي ،جراحي،داروخانه و بيمارستان تا سقف بيمه نامه خريداري شده.
فرانشيز مبلغ 25 يورو مي باشد.
پرداخت هزينه فوريت هاي دندانپزشکي انجام شده تا سقف 300 يورو چنانچه بيمه شده بنا به قوانين جاري کشور به دليل مسوليت مدني و يا خسارت به اشخاص ثالث يا خشونت غير عمدي مورد تعقيب قرار گيرد ترتيبات لازم جهت دفاع بيمه شده تا سقف 1500 يورو را فراهم مينمايد.
چنانچه بار کنترل شده همراه بيمه شده ظرف 48 ساعت از زمان ورود او به مقصد ذکر شده در پرواز تحويل نشود حداکثر مبلغ 80 يورو به عنوان غرامت پرداخت خواهد کرد.
درصورت فوت بيمه شده کليه اقدامات لازم در مورد باز گرداندن جسد وي انجام مي پذيرد درصورت تاخير بيش از 6 ساعت پرواز هزينه هاي متحمل شده شامل رستوران و اقامت در هتل تا سقف 150 يورو جبران خواهد نمود


شرايط فسخ بيمه نامه:

درصورت وجود مهر ريجکت سفارت و يا نامه عدم دريافت رواديد در صورت عدم استفاده از بيمه نامه (به شرط عدم دريافت ويزا و ممهور نشدن ويزا به مهر خروج از تاريخ صدور بيمه نامه) تا ? ماه پس از تاريخ صدور مي توانيد صرفاً با مراجعه به واحد صادر کننده نسبت به فسخ آن اقدام نمائيد.
بديهي است، آوردن اصل بيمه نامه و گذرنامه، در هنگام ابطال الزامي مي باشد. کارمزد ابطال بيمه نامه مبلغ 50.000 ريال ميباشد.

استعلام بيمه نامه خريد بيمه نامه