بيمه زندگي

بيمه تضمين كيفيت ساختمان :

همانطور که مي دانيد داشتن زندگي شاد و پر نشاط مولفه هايي دارد که اگر همه ي آن ها در طول زندگي رعايت گردند بي شک فرد فارغ از اينکه چه سني دارد و يا در چه شرايط آب و هوايي و جغرافيايي زندگي مي کند و يا اينکه درآمد او چقدر است شاداب، با نشاط و داراي اميد به زندگي بالايي خواهد بود. مولفه هايي مانند ورزش، تناسب اندام، تغذيه مناسب، افکار مثبت، آينده نگري، پيش بيني هاي مالي به موقع، پس انداز کافي، بيمه ي بازنشستگي و سفر، گردش و تفريح همگي عواملي هستند که باعث مي شوند فرد آرامش روحي پايداري را تجربه کند. حال براي رسيدن به اين مولفه ها شما کجاي اين داستان قرار داريد؟ با عنايت به آينده نگري که در بيمه عمر و سرمايه گذاري پيش بيني گرديده است، اميد به زندگي در افراد افزايش يافته و با توجه به رويکرد دوگانه حيات و پس انداز اين بيمه نامه آن را بيمه زندگي نامگذاري نموده اند. در تمام موارديکه ذکر شد ما با پيش بيني هاي تخصصي لازم و با محاسبات و شناخت عوامل مختلف طرح بيمه اي را بنيان نهاديم که در آن بررسي هاي مالي، پس اندازي، سرمايه گذاري و آينده نگري جملگي نهفته و براي شما شرايطي فراهم نموده که با تهيه اين بيمه نامه در واقع اميد به زندگي و داشتن آينده اي روشن همراه با آسايش را نويد مي دهد.
تصور کنيد لذت بردن از سواحل درياي بيکران همراه با آرامشي که خانواده در کنار هم دارند، آيا دست يافتني است؟
آيا انگشتان پايتان خيسي آب را لمس مي کند؟