بيمه شخص ثالث
براساس قانون كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني موظفند، مسئوليت خود را در مقابل اشخاص ثالث بيمه نمايند. اين بيمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران مي كند :
خسارتهاي مالي : شامل كليه خسارتهاي مالي است كه از محل مسئوليت راننده در حوادث رانندگي متوجه اشخاص ثالث ميشود.
خسارتهاي جاني : خسارتها و غرامت هاي جاني شامل فوت، نقص عضو ، از كارافتادگي دائم يا موقت و نيز هزينه هاي پزشكي است كه در اثر حادثه رانندگي ايجاد مي گردد و با توجه به آراي صادره توسط محاكم قضايي از محل بيمه نامه قابل جبران مي باشد.
تعهدات مالي و جاني بيمه شخص ثالث با توجه به نرخهاي جديد ديه در سال 1393 به شرح ذيل مي باشد:
تعهدات مالي حداقل 50,000,000ريال
تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل هر نفر 2.000.000.000ريال
نكته : چنانچه بيمه شده در طول مدت بيمه نامه داراي تصادف نبوده و خسارتي دريافت نكرده باشد مي تواند از تخفيفات مشخص شده بهره مند گردد.

بيمه سرنشين
اين بيمه نامه براي جبران خسارت هاي جرحي و فوتي وارده به خود راننده مقصر حادثه است.
تعهدات بيمه سرنشين عبارتند از :
1-غرامت فوت
2-غرامت نقص عضو "كامل و دائم" و "جزئي و دائم"
3-جبران هزينه هاي پزشكي راننده مقصر اعم از سرپائي و بيمارستاني تا ميزان 10 درصد سرمايه بيمه نامه (فوت و نقص عضو)