بيمه بدنه

در بيمه بدنه، اتومبيل بيمه شده در مقابل خطرات سرقت كلي ، آتش سوزي ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارتهاي وارد شده به اتومبيل اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به قيمت روز حادثه پرداخت ميشود.
نكته : در بيمه بدنه اتومبيل نيز عدم خسارت بيمه گذار در طول مدت بيمه نامه مي تواند موجب تخفيف براي وي باشد.