جريمه ديرکرد بيمه نامه شخص ثالث به حساب صندوق تامين واريز مي‌شود
جريمه ديرکرد بيمه نامه شخص ثالث به حساب صندوق تامين واريز مي‌شود
مطابق با قانون بيمه مرکزي، بيمه گزار موظف است که درخواست خود را به صورت شخصي به نمايندگي بيمه ارائه دهد، مطابق فرم پيشنهاد، بيمه نامه اعم از ثالث، بدنه يا هرگونه بيمه اموال يا اشخاص صادر مي شود.

درصورتيکه بيمه گزار درخواست خود را بعد از تاريخ اتمام بيمه نامه داده باشد با احتساب روزهايي که بيمه نبوده، مطابق با آيين نامه بيمه مرکزي و صندوق تامين خسارت هاي بدني روزانه بايد مبلغي معادل ? هزار تومان جريمه بپردازد که اين مبلغ جريمه به حساب صندوق تامين خسارت هاي بدني واريزمي شود.

عضوهيئت مديره انجمن صنفي نمايندگان بيمه البرزعنوان کرد: اين آئين نامه مصوب هيئت دولت بوده وآئين نامه هايي که از سوي هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي شود در حکم قانون است وهمه موظف به اجراي آن قوانين هستند.

در زماني که بيمه گزار بيمه نامه خود را با تاخير تمديد مي کند، جرائم تاخير به صورت روزانه، به نسبت شاخص حق بيمه شخص ثالث درآن سال حساب مي شود.

نمايندگان بيمه اي توسط برنامه فن آوران به شرکت هاي بيمه اي متصل هستند که در آن برنامه مشخصات هر بيمه نامه وارد مي شود و نمايندگان تنها نقش يک واسطه را دارند.

تاریخ انتشار: 1398/05/13