بيمه مرکزي ج.ا.ايران به مدت دوسال نايب رئيس بيمه اتکايي آسيا شد.
بيمه مرکزي ج.ا.ايران به مدت دوسال نايب رئيس بيمه اتکايي آسيا شد.
رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران با راي قاطع اعضاي شرکت بيمه اتکايي آسيا (ايشين ري)رسما به مدت دو سال کرسي نايب رئيس شرکت بيمه اتکايي آسيا را در اختيار گرفت.
تاریخ انتشار: 1398/05/13