مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بيمه رازي به حدنصاب نرسيد
مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بيمه رازي به حدنصاب نرسيد
به گزارش روابط عمومي بيمه رازي ، به اطلاع مي رساند; پيرو آگهي مورخ ?? تير ماه ??، مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت بيمه رازي، راس ساعت ??ظهر روز دوشنبه  ?? تير ماه با حضور ?? درصد صاحبان سهام برگزار شد. اما به استناد ماده ??  اصلاحيه قانون تجارت، به دليل عدم حضور و به حد نصاب نرسيدن دارندگان حق راي، مجمع رسميت قانوني نيافت. براين اساس برگزاري مجمع عمومي ساليانه بيمه رازي به نوبت دوم موکول شد بديهي است  زمان و مکان برگزاري مجمع نوبت دوم طبق روال قانوني متعاقباً اعلام خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1398/05/13