06 مرداد - سمينار آموزشي بيمه هاي آتش سوزي ويژه کارشناسان بيمه رازي سراسر کشور برگزار شد.
06 مرداد - سمينار آموزشي بيمه هاي آتش سوزي ويژه کارشناسان بيمه رازي سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ، در اين سمينار  که طي  دو روز ، در موسسه آموزش عالي انديشه معين برگزار گرديد، مباحث مختلف صدور و خسارت  در حوزه بيمه هاي آتش سوزي به صورت پيشرفته به کارشناسان سراسر کشور آموزش داده شد. هدف از تشکيل اين سمينار دو روزه، تحليل پيشرفته مسائل بيمه اي به منظور ارتقاي دانش فني کارشناسان اين حوزه در سراسر کشور بود.

اين سمينار در دو روز متوالي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ دوم و سوم مرداد ماه با تدريس مدير بيمه هاي آتش سوزي بيمه رازي و مدرسين مطرح اين رشته در صنعت بيمه برگزار گرديد.

تاریخ انتشار: 1398/05/13