ارائه خدمات بيمه رايگان به زائرين عتبات عاليات به بيمه شدگان بيمه رازي
ارائه خدمات بيمه رايگان به زائرين عتبات عاليات به بيمه شدگان بيمه رازي
ارائه خدمات بيمه رايگان به زائرين عتبات عاليات به بيمه شدگان بيمه رازي
شرکت بيمه رازي به بيمه شدگان بيمه عتبات عاليات که در ايام اربعين حسيني عازم کربلاي معلي و نجف اشرف و کاظمين وسامرا هستند در ايام مسافرت خدمات درماني رايگان عرضه مي کند.

تاریخ انتشار: 1395/08/10